Σημείωση
4 του Ν. 193(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 194(Ι)/2021]

4. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 193(Ι)/2021] τίθεται σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2022.