Σημείωση
3 του Ν. 27(Ι)/2013Έναρξη ισχύος του Ν. 27(Ι)/2013

Η έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ. δηλ. του Ν. 27(Ι)/2013] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2013.