Σημείωση
4 του Ν. 41(Ι)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν. 41(Ι)/2010

O παρών Nόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 41(Ι)/2010] τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος που αρχίζει  την 1η Iανουαρίου, 2010.