Σημείωση
3 του Ν. 152(I)/2019Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 152(Ι)/2019

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 152(Ι)/2019] αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.