Σημείωση
16 του Ν. 230(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν. 230(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 230(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.