Σημείωση
4 του Ν. 45(Ι)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν. 45(Ι)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 45(Ι)/2009] λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2008.