Σημείωση
3 του Ν. 119(Ι)/2017Έναρξη ισχύος του Ν. 119(Ι)/2017

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 119(Ι)/2017] λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017.