Σημείωση
3 του Ν. 134(Ι)/2014Έναρξη της ισχύος του Ν. 134(Ι)/2014

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 134(Ι)/2014] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου 2013.