Σημείωση
3 του Ν. 162(Ι)/2003Σημείωση Συντάκτη

Εκ λάθους της Βουλής και/ή εκ παραδρομής αναφέρεται όπως τροποποιηθεί το εδάφιο (3) με τη διαγραφή της λέξης "προκαταβολής", αντί του εδαφίου (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου.