Σημείωση
3 του Ν. 80(Ι)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν. 80(Ι)/2007

H ισχύς του παρόντος Nόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 80(Ι)/2007] αρχίζει από το φορολογικό έτος 2007.