Σημείωση
7 του Ν. 63(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 63(Ι)/2019

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 63(Ι)/2019] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2019.