Σημείωση
3 του Ν. 138(Ι)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν. 138(Ι)/2007

O παρών Nόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 138(Ι)/2007] τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2007.