Σημείωση
3 του Ν. 134(Ι)/2017Έναρξη και λήξη της ισχύος του Ν. 134(Ι)/2017

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 134(Ι)/2017] αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.