Σημείωση
15 του Ν. 187(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του Ν. 187(Ι)/2015

15. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 187(Ι)/2015] λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, εξαιρουμένου -

(α) των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 3 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 187(Ι)/2015] οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016,

(β) των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 187(Ι)/2015], η οποία προστίθεται αμέσως μετά την τρίτη επιφύλαξη της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου, οι οποίες λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012,

(γ) των διατάξεων των άρθρων 8, 9, 10 και 12 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 187(Ι)/2015] οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 και

(δ) (i)  των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 14 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 187(Ι)/2015], οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016,

(ii)  των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 14 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 187(Ι)/2015], αναφορικά με τις εταιρείες του βουλγαρικού δικαίου, οι οποίες λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007, και

(iii) των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 14 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 187(Ι)/2015], αναφορικά με εταιρείες του ρουμανικού δικαίου, οι οποίες λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.