Σημείωση
4(1) του Ν. 116(Ι)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν. 116(Ι)/2011

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2011] αρχίζει από το φορολογικό έτος 2011.