Σημείωση
3 του Ν.65(I)/220Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 65(Ι)/2020

3.-(1) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 65(Ι)/2020] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2015.

(2) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 65(Ι)/2020] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2020.

(3) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 65(Ι)/2020] αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021.