ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 30)

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα υφιστάμενα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, για να δικαιούνται να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας μετά τη δεκαπεντάμηνη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 30 του Νόμου είναι οι ακόλουθες:

(α)Το νοσηλευτήριο πρέπει να διαθέτει—

(i) Επαρκή χώρο εξέτασης και δωμάτια νοσηλείας·

(ii) εκτός από τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται ανάλογα με την ειδικότητα, τουλάχιστο τον εξοπλισμό όπως καθορίζεται στην παράγραφο (ζ) πιο κάτω·

(iii) χώρο και εξοπλισμό απομόνωσης ασθενών, με εξαίρεση τα ωτορινολαρυγγολογικά, οφθαλμολογικά νοσηλευτήρια καθώς και τα νοσηλευτήρια πλαστικής χειρουργικής και τις κλινικές ημερήσιας νοσηλείας:

Νοείται ότι χρησιμοποιείται, όσο γίνεται κάτω από τις περιστάσεις, ένα απομονωμένο μονόκλινο δωμάτιο, για μεταδοτικά και/ή λοιμώδη νοσήματα, με ειδική σήμανση που να διαθέτει γάντια, μάσκες, ρόμπες, ειδικά δοχεία για απόρριψη μολυσμένων αντικειμένων, κουρτίνες που να αποστειρώνονται και χώροι που να απολυμαίνονται.

(iv) χώρο για ασφαλή αποθήκευση φαρμάκων, όπως καθορίζεται στο Μέρος VIII του Πρώτου Παραρτήματος·

(v) δωμάτιο ακαθάρτων, εξοπλισμένο με πλυντήριο σκωραμίδων ή διαλυτή σκωραμίδων, καθώς και ερμάρια για τη φύλαξή τους·

(vi) ένα τουλάχιστον αποχωρητήριο και ένα λουτρό για κάθε τέσσερις κλίνες·

(vii) εξοπλισμό αναζωογόνησης, όπως προβλέπεται στο Μέρος IV του Πρώτου Παραρτήματος·

(viii) διευκολύνσεις μαγειρείου, όπως προβλέπεται στο Μέρος IX του Πρώτου Παραρτήματος·

(ix) σταθμό νοσηλευτών·

(x) γραφείο προϊσταμένου·

Νοείται ότι σε υφιστάμενα νοσηλευτήρια για το σταθμό νοσηλευτών και το γραφείο προϊσταμένου είναι αρκετός και για τα δύο ένας χώρος ειδικά διαρρυθμισμένος, νοουμένου ότι ο χώρος αυτός διαθέτει και πάγκο εργασίας, καθώς και νιπτήρα σε λογική απόσταση.

(xi) κατάλληλους χώρους υγιεινής προσωπικού·

(xii) ικανοποιητικό σύστημα κλήσης νοσηλευτικού προσωπικού·

(β) Οι θάλαμοι ασθενών δεν επιτρέπεται να έχουν περισσότερες από τέσσερις κλίνες και πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις ώστε για κάθε κλίνη να αντιστοιχεί χώρος τουλάχιστο 5 μ2.

(γ) Ο θάλαμος εντατικής παρακολούθησης (εφόσον διατίθεται) πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 10 μ2.

(δ) Η αίθουσα χειρουργικών επεμβάσεων πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 18 μ2 και να διαθέτει—

(i) Επαρκή χώρο προετοιμασίας/ανάνηψης·

(ii) χώρο προετοιμασίας και πλύσης προσωπικού χειρουργείου·

(iii) ειδικό φωτισμό χειρουργείου·

(iv) δάπεδο και τοίχους που να πλένονται·

(v) χώρο αποστείρωσης εργαλείων

(ε) Το νοσηλευτήριο πρέπει να διαθέτει σύστημα κλιματισμού τουλάχιστο για τους χώρους εξέτασης και αναμονής, τους χώρους νοσηλείας και τους χώρους χειρουργείου·

(στ)(i) Το νοσηλευτήριο πρέπει, εφόσον επεκτείνεται πέραν του ισογείου, να διαθέτει ανελκυστήρα φορείου·

(ii) αν το νοσηλευτήριο διαθέτει ανελκυστήρα κοινού μόνο, τότε πρέπει να διαθέτει πτυσσόμενο φορείο που να μετατρέπεται σε κάθισμα και να χωρά στον ανελκυστήρα αυτό.

(ζ) Το νοσηλευτήριο πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο ελάχιστο ιατρικό εξοπλισμό:

(i) Απινιδωτή,

(ii) καρδιογράφο

(iii) οξύμετρο,

(iv) αναρροφητήρα,

(v) συσκευή παρακολούθησης (monitor),

(vi) αναπνευστήρα,

(vii) τροχήλατα επείγουσας ανάγκης σε αριθμό ικανοποιητικό κατά την κρίση του Εφόρου, και

(viii) εξοπλισμό αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για μηχανήματα ζωτικής σημασίας ή ηλεκτρογεννήτρια που να καλύπτει:

(αα) σκιαλυτική λυχνία σε αίθουσες επεμβάσεων, ενδοσκοπήσεων και τοκετών.

(ββ) ρευματοδότες στηλών παροχής σε αίθουσες επεμβάσεων, ενδοσκοπήσεων και τοκετών.

(γγ) παροχές κεντρικών παροχών ιατρικών αερίων.

(δδ) το 100% των ρευματοδοτών και για το 30% φωτισμού σε κλίνες ανάνηψης, εντατικής και θερμοκοιτίδες προώρων.

(εε) φωτισμό έκτακτης ανάγκης.

(η) Τα μαιευτικά νοσηλευτήρια πρέπει να διαθέτουν αίθουσα τοκετών ελάχιστου εμβαδού 12 μ2 και ειδικό χώρο για βρέφη.

(θ) Το νοσηλευτήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό πυρασφάλειας όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.