ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 27)

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ

 

1.

Για την εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας

ιδιωτικού νοσηλευτηρίου.........................................................

€350
2. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου:
Κλινική ημερήσιας νοσηλείας........................................ €170
Κλινική και Πολυκλινική................................................. €350
Ιδιωτικό Νοσοκομείο...................................................... €550
3. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου:
Κλινική ημερήσιας νοσηλείας........................................ €170
Κλινική και Πολυκλινική................................................. €350
Ιδιωτικό Νοσοκομείο...................................................... €550
4. Για την ανανέωση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου........
€170
5. Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου:
Κλινική ημερήσιας νοσηλείας....................................... €170
Κλινική και Πολυκλινική................................................. €350
Ιδιωτικό Νοσοκομείο...................................................... €550