Σημείωση
148 του Ν. 225(Ι)/2002Κατάργηση

Ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2001 διά του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 225(Ι)/2002] καταργείται.