Σημείωση
6 του Ν.186(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.186(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.186(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.