Κανονικός συντελεστής

17. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 και οποιωνδήποτε διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, Φ.Π.Α. επιβάλλεται με συντελεστή δεκαοκτώ τοις εκατόν (18%) για την περίοδο από 14 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 12 Ιανουαρίου 2014 και με συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατόν (19%) από 13 Ιανουαρίου 2014 και επιβάλλεται -

(α) Επί της παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, με αναφορά στην αξία της συναλλαγής όπως καθορίζεται δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ και

(αΑ) επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος μέλος, με αναφορά στην αξία της απόκτησης όπως καθορίζεται δυνάμει του παρόντος Νόμου∙ και·

(β) επί της εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών μελών, με αναφορά στην αξία των αγαθών όπως καθορίζεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.