Μειωμένος συντελεστής οκτώ τοις εκατόν (8%)

18Α. - (1) Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί –

(α) Οποιασδήποτε συναλλαγής που εκάστοτε εμπίπτει στο Δωδέκατο Παράρτημα· ή

(β) οποιασδήποτε αντίστοιχης απόκτησης,

με συντελεστή εννέα τοις εκατόν (9%).

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί το Δωδέκατο Παράρτημα προσθέτοντας ή διαγράφοντας από αυτό οποιαδήποτε περιγραφή ή τροποποιώντας οποιαδήποτε περιγραφή που εκάστοτε προσδιορίζεται σε αυτό.