Ειδικό καθεστώτος για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες

42Η.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπουν τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να-

(α) επιτρέπουν σε υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο που ανήκει στη Δημοκρατία να επιλέξει να χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες·

(β) καθορίζουν τον τρόπο έναρξης ή παύσης χρησιμοποίησης του ειδικού καθεστώτος για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες·

(γ) καθορίζουν τις υποχρεώσεις του εγκατεστημένου υποκείμενου στον φόρο προσώπου για απόδοση λογαριασμού και καταβολή Φ.Π.Α. για τις συναλλαγές του ειδικού αυτού καθεστώτος, αναφορικά με περιόδους, σε χρόνο και κατά τρόπο όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς· και

(δ) ρυθμίζουν οποιαδήποτε θέματα αναφορικά με την εφαρμογή και λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.

(3) Για σκοπούς του σχετικού ειδικού καθεστώτος, όταν υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο διευκολύνει μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εισαγόμενων από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες σε δέματα με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα ευρώ (€150), το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο θεωρείται ότι έχει παραλάβει και παραδώσει αυτά τα αγαθά.