Υποβολή ένστασης στον Έφορο

52Α. Υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο δύναται να υποβάλει ένσταση στον Έφορο ως προς τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την εγγραφή ή την ακύρωση εγγραφής οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) την ένταξη, ακύρωση ένταξης ή παραμονή οποιουδήποτε προσώπου στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών·

(γ) οποιαδήποτε απαίτηση επιστροφής φόρου σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12Δ·

(δ) την επιτρεπόμενη αναλογία φόρου εισροών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21·

(ε) απαίτηση από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22·

(στ)απαίτηση επιστροφής φόρου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 ή του άρθρου 42·

(ζ) το ποσό οποιωνδήποτε επιστροφών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30Α·

(η) οποιαδήποτε απόρριψη αίτησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32·

(θ) την επίδοση γνωστοποίησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32·

(ι) την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37 ή της παραγράφου 3(2) του Δέκατου Παραρτήματος·

(ια) απαίτηση για την επιστροφή ποσού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51·

(ιβ) τον καθορισμό της αξίας συναλλαγών με μέθοδο που περιγράφεται σε γνωστοποίηση που δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 1(3) του Δέκατου Παρατήματος·

(ιγ) οποιαδήποτε άρνηση εξουσιοδότησης σε σχέση με το σχέδιο που θεσπίζεται με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1(4) του Δέκατου Παραρτήματος·

(ιδ) οποιεσδήποτε απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον Έφορο σε συγκεκριμένη περίπτωση δυνάμει της παραγράφου 2 (2) (β) του Δέκατου Παραρτήματος·

(ιε) οποιαδήποτε επιβολή πρόσθετου φόρου, χρηματικής επιβάρυνσης ή τόκου δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 45, 45Α και 45Β.