Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες από πρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία

42ΣΤ.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπουν τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο ανήκει στη Δημοκρατία και παρέχει τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο ή έχει τον τόπο της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του σε κράτος μέλος.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να:

(α) Επιτρέπουν σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που ανήκει στη Δημοκρατία  να επιλέξει να χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται σε μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο είναι εγκατεστημένο ή έχει τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του σε άλλο κράτος μέλος.

(β) καθορίζουν τον τρόπο έναρξης ή παύσης χρησιμοποίησης του ειδικού καθεστώτος για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες∙

(γ) καθορίζουν τις υποχρεώσεις του εγκατεστημένου υποκείμενου στο φόρο προσώπου για απόδοση λογαριασμού και καταβολή Φ.Π.Α. για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει, αναφορικά με τέτοιες περιόδους σε τέτοιο χρόνο και με τέτοιο τρόπο όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς∙

(δ) καθορίζουν τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων αναφορικά με την εφαρμογή και λειτουργία του ειδικού καθεστώτος για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο το οποίο ανήκει στη Δημοκρατία.