Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

42Γ.-(1)  Στο παρόν άρθρο -

«εγγεγραμμένο σε άλλο κράτος μέλος» σημαίνει εγγεγραμμένο σύμφωνα με τα μέτρα που υιοθετούνται από την αρμόδια αρχή σε άλλο κράτος μέλος για τους σκοπούς του κοινού συστήματος Φ.Π.Α. και «εγγεγραμμένο» ερμηνεύεται ανάλογα·

«Πίνακας» σημαίνει τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, τον οποίο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3)·

«τρίμηνο» [Διαγράφηκε]

(2) Κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια ενός μηνός έχει πραγματοποιήσει παράδοση αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που είναι ή ήταν εγγεγραμμένο σε άλλο κράτος ΅έλος υποβάλλει στον Έφορο, σε σχέση ΅ε τον εν λόγω μήνα, όχι αργότερα από τη δέκατη πέμπτη ημέρα μετά το τέλος του μήνα ΅ε τον οποίο σχετίζεται, ανακεφαλαιωτικό πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

(α) Τα εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη πρόσωπα στα οποία παρέδωσε αγαθά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10˙

(β) τα εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη πρόσωπα στα οποία παρέδωσε αγαθά που είχε αποκτήσει στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων των αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 12E˙ και

(γ)τα εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη πρόσωπα στα οποία παρείχε υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 10A εκτός των υπηρεσιών που απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ στο κράτος μέλος στο οποίο είναι φορολογητέα η πράξη, για τις οποίες ο λήπτης των υπηρεσιών είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11.

(2Α) Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των υποκείμενων στο φόρο προσώπων για τα οποία προορίζονται τα αγαθά τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος, σύμφωνα με τις προϋποθέ-σεις που προβλέπονται στους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μετακινήσεις Αγαθών για Απόθεμα στη Διάθεση Συγκεκριμένου Αποκτώντος) Κανονισμούς του 2020, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ήδη.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και (4), υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που δεν πραγματοποίησε οποιεσδήποτε παραδόσεις αγαθών ή/και παροχές υπηρεσιών σε εγγεγραμμένα πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη σε οποιοδήποτε μήνα αλλά είχε υποχρέωση να υποβάλει Πίνακα αναφορικά με το αμέσως προηγούμενο μήνα, οφείλει να υποβάλει Πίνακα δηλώνοντας ότι δεν έχει πραγματοποιήσεις τέτοιες παραδόσεις αναφορικά με το εν λόγω μήνα, εκτός αν -

(α)  ο Έφορος ικανοποιείται ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έπαυσε την πραγματοποίηση παραδόσεων αγαθών ή/και παροχών υπηρεσιών σε πρόσωπα εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη ή

(β) το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ειδοποιήσει γραπτώς τον Έφορο ότι τερματίζει την πραγματοποίηση παραδόσεων αγαθών ή/και παροχών υπηρεσιών σε πρόσωπα εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη.

και η υποχρέωση υποβολής Πίνακα παύει να υφίσταται από το μήνα που έπεται του μήνα εντός του οποίου το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο πραγματοποίησε την τελευταία παράδοση αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο εγγεγραμμένο σε άλλο κράτος μέλος.

(4) Στην περίπτωση που υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο διαπιστώσει ότι οποιοσδήποτε Πίνακας που υπέβαλε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδάφιου (2) του παρόντος άρθρου περιέχει ελλείψεις ή και ανακρίβειες στις πληροφορίες των παραγράφων (α) έως (γ) του εν λόγω εδαφίου, τότε οφείλει εντός ενός (1) μηνός από το τέλος του μήνα στο οποίο αφορά εκείνος ο Πίνακας, να υποβάλει διορθωτικό έντυπο που καθορίζεται με Γνωστοποίηση του Εφόρου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Ο Πίνακας υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία καθορίζονται με Γνωστοποίηση του Εφόρου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, ο κωδικός αριθμός, ο οποίος χορηγείται από τον Έφορο στο πρόσωπο που υποβάλλει τον Πίνακα με ηλεκτρονικά μέσα, θεωρείται ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής που θα έφερε ο Πίνακας αν δεν υποβαλλόταν με ηλεκτρονικά μέσα και το πρόσωπο που υποβάλλει τον Πίνακα θεωρείται ότι έχει γνώση και του περιεχομένου του.

(6)  Ο Έφορος δύναται να εκδίδει Γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και γενικά για τον καθορισμό κάθε ζητήματος, το οποίο, δυνάμει του παρόντος άρθρου χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.