ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Παροχή υπηρεσιών σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία

1.-(1) Παροχή υπηρεσιών για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος θεωρείται ότι πραγματοποιείται στη χώρα στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία αφορά η παροχή της υπηρεσίας.

(2)  Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται για:

(α) την παραχώρηση ή εκχώρηση δικαιώματος επί ακίνητης ιδιοκτησίας ή άδεια κατοχής ή χρήσης οποιουδήποτε άλλου συμβατικού δικαιώματος ασκούμενου επί ή σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία,

(β) οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής, κατεδάφισης, μετατροπής, ανακατασκευής, αλλαγής, επέκτασης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή έργου πολιτικής μηχανικής,

(γ) οι υπηρεσίες που παρέχονται  από κτηματομεσίτες, εκπλειστηριαστές, αρχιτέκτονες, εμπειρογνώμονες ή επιχειρήσεις επίβλεψης ή πρόσωπα των οποίων οι υπηρεσίες συνδέονται στενά με θέματα που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία και η παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών,

(δ) παροχή καταλύματος στο ξενοδοχειακό τομέα και σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, όπως είναι οι κατασκηνώσεις διακοπών, τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κατασκήνωση.

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς

2.-(1) Παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μεταφορά επιβατών ή μεταφορά οποιασδήποτε αποσκευής ή μηχανοκίνητου οχήματος που συνοδεύει τον επιβάτη, θεωρείται ότι πραγματοποιείται στη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η μεταφορά.

(2) Στην περίπτωση που η μεταφορά πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες, η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται σε κάθε χώρα ξεχωριστά ανάλογα με τις διανυθείσες αποστάσεις σε κάθε χώρα.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου 2(1), οποιαδήποτε μεταφορά πραγματοποιείται μερικώς εκτός της εδαφικής δικαιοδοσίας κάποιας χώρας, θεωρείται ότι παρέχεται εξ’ ολοκλήρου σε εκείνη τη χώρα όταν–

(α) αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια ταξιδιού μεταξύ δύο σημείων σε εκείνη τη χώρα ανεξάρτητα από το κατά πόσο αποτελεί μέρος μεγαλύτερου ταξιδιού που συνεπάγεται ταξίδι προς ή από άλλη χώρα· και

(β) τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται,  (εκτός από έκτακτη ανάγκη), δεν εισέρχονται, προσγειώνονται ή προσθαλασσώνονται σε άλλη χώρα στα πλαίσια ταξιδιού μεταξύ των εν λόγω δύο σημείων.

(4) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1), κρουαζιέρα αναψυχής θεωρείται ως μεταφορά επιβατών, και οι υπηρεσίες που παρέχονται ή τα αγαθά που παραδίδονται ως μέρος της κρουαζιέρας αναψυχής, θεωρούνται ότι παρέχονται ή παραδίδονται στο ίδιο μέρος που θεωρείται ότι παρέχεται η μεταφορά επιβατών.

(5) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (3), «κρουαζιέρα αναψυχής» περιλαμβάνει κρουαζιέρα που πραγματοποιείται ολοκληρωτικά ή μερικώς για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

3.-(1) Τηρουμένων των υποπαραγράφων (3) και (4), παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικού μέσου θεωρείται ότι πραγματοποιείται στη χώρα στην οποία το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, ως βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικού μέσου νοείται η συνεχής κατοχή ή χρήση μεταφορικού μέσου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, ενώ καθόσον αφορά τα πλωτά μέσα, η συνεχής κατοχή ή χρήση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες.

(3)  Όταν-

(α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μίσθωση μεταφορικών μέσων θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, και

(β) οι υπηρεσίες  σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε εκείνη τη χώρα.

(4) Όταν-

(α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μίσθωση μεταφορικών μέσων θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος, και

(β) οι υπηρεσίες  σε οποιαδήποτε έκταση, πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.

Πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές κ.τ.λ. εκδηλώσεις.

4.-(1) Παροχή υπηρεσιών σε σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο τόπο στον οποίο πράγματι λαμβάνουν χώρα αυτές οι εκδηλώσεις.

(2) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες εκδηλώσεις, όπως εμπορικές και άλλες εκθέσεις, και

(β) παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Παροχή υπηρεσιών εστιατορίων και εστίασης

5.-(1) Παροχή υπηρεσιών για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος θεωρείται ότι πραγματοποιείται στη χώρα στην οποία πράγματι εκτελούνται οι υπηρεσίες αυτές.

(2) Η παράγραφος αυτή, εφαρμόζεται για υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης, εκτός από την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται η παράγραφος 6.

Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης για κατανάλωση σε πλοία, αεροσκάφη ή τρένα

6.-(1) Τόπος παροχής των υπηρεσιών εστιατορίων και εστίασης οι οποίες εκτελούνται μέσα σε πλοία, αεροσκάφη ή τρένα κατά τη διάρκεια του τμήματος μιας μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός των κρατών μελών, είναι το σημείο αναχώρησης της μεταφοράς επιβατών.

(2) Για τους σκοπούς της υπο-παραγράφου (1), ως:

(α) «τμήμα μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός των κρατών μελών» νοείται το τμήμα της μεταφοράς που πραγματοποιείται, χωρίς ενδιάμεση στάση εκτός των κρατών μελών, μεταξύ του σημείου αναχώρησης και του σημείου άφιξης της μεταφοράς επιβατών·

(β) «σημείο αναχώρησης της μεταφοράς επιβατών» νοείται το πρώτο προγραμματισμένο σημείο επιβίβασης εντός των κρατών μελών, ενδεχομένως μετά από ενδιάμεση στάση εκτός των κρατών μελών·

(γ) «σημείο άφιξης της μεταφοράς επιβατών» νοείται το τελευταίο προγραμματισμένο σημείο αποβίβασης επιβατών, εντός των κρατών μελών, που έχουν επιβιβασθεί εντός των κρατών μελών, ενδεχομένως πριν από ενδιάμεση στάση εκτός των κρατών μελών.

(3) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η διαδρομή της επιστροφής, σε παροχή υπηρεσίας μεταφοράς με επιστροφή, θεωρείται ως αυτοτελής μεταφορά.

Μίσθωση κινητών αγαθών

7.-(1)  Όταν-

(α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μίσθωση κινητών αγαθών, εξαιρουμένων των μεταφορικών μέσων, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται στη Δημοκρατία∙ και

(β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε εκείνη τη χώρα.

(2)  Όταν-

(α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μίσθωση κινητών αγαθών, εξαιρουμένων των μεταφορικών μέσων, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος, και

(β) οι υπηρεσίες  σε οποιαδήποτε έκταση, πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.

Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών

8.-(1) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών που συνίσταται σε:

(α) τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ή

(β) τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές υπηρεσίες.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, «τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημάτων, κειμένων, εικόνων ή πληροφοριών κάθε είδους, με ενσύρματα, ραδιοηλεκτρικά, οπτικά ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα, περιλαμβανομένων -

(α) της εκχώρησης ή παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης διευκολύνσεων για τέτοια μετάδοση, εκπομπή ή λήψη∙

(β) της παροχής πρόσβασης σε παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών.

(3)  Όταν-

(α) παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, και

(β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε εκείνη τη χώρα.

(4)  Όταν -

(α) παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος, και

(β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.

Μεταφορά αγαθών

9.-(1)  Όταν -

(α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μεταφορά αγαθών, εκτός της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, σε σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, και

(β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε εκείνη τη χώρα.

(2) Όταν -

(α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μεταφορά αγαθών, εκτός της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, σε σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος, και

(β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

10.-(1) Όταν-

(α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, και

(β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε εκείνη τη χώρα.

(2) Όταν -

(α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος, και

(β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει -

(α) δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων και εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού,

(β) παροχή λογισμικού και αναβάθμισή του,

(γ) παροχή εικόνων, κειμένων, πληροφοριών και διάθεση βάσεων δεδομένων,

(δ) παροχή μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών,

(ε)παροχή πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών ή ψυχαγωγικών εκπομπών ή εκδηλώσεων,

(στ) παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως:

Νοείται ότι, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του παρέχοντος και λήπτη υπηρεσίας από μόνη της δεν αρκεί για να θεωρηθεί η υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ


Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες

11. Η χώρα παροχής υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο από μεσάζοντα που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου, είναι η χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή στην οποία παρεμβαίνει ο μεσάζων.

Μεταφορά αγαθών: γενικά

12.-(1) Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που συνίσταται στη μεταφορά αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στη χώρα όπου πραγματοποιείται η μεταφορά, στην έκταση που πραγματοποιείται σε εκείνη τη χώρα.

(2) Οποιαδήποτε μεταφορά η οποία πραγματοποιείται μερικώς εκτός της εδαφικής δικαιοδοσίας χώρας θεωρείται ότι παρέχεται εξ’ ολοκλήρου σε εκείνη τη χώρα  όταν-

(α) αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια ταξιδιού μεταξύ δύο σημείων σε εκείνη τη χώρα ανεξάρτητα του κατά πόσο ως μέρος μεγαλύτερου ταξιδιού που συνεπάγεται ταξίδι προς ή από άλλη χώρα· και

(β) τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται δεν εισέρχονται, προσγειώνονται ή προσθαλασσώνονται σε άλλη χώρα στα πλαίσια του ταξιδιού μεταξύ των εν λόγω δύο σημείων.

(3) Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τη μεταφορά αγαθών που αρχίζει από ένα κράτος μέλος και τελειώνει σε διαφορετικό κράτος μέλος («ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών»).

Ενδοκοινοτική Μεταφορά Αγαθών

13.-(1) Η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που συνίσταται στη  ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στον τόπο αναχώρησης.

(2) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως:

(α) «ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών» νοείται η κάθε μεταφορά της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στα εδάφη δύο διαφορετικών κρατών μελών·

(β) «τόπος αναχώρησης» νοείται ο τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά των αγαθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαδρομές που πραγματοποιούνται προς τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά·

(γ) «τόπος άφιξης» νοείται ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των αγαθών.

Δραστηριότητες παρεπόμενες της μεταφοράς

14.-(1) Η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που συνίστανται σε υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται εκεί όπου πράγματι εκτελούνται οι υπηρεσίες αυτές.

(2) «Υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς» θεωρούνται οι υπηρεσίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και διευθέτησης μεταφερόμενων ειδών και παρόμοιες δραστηριότητες.

Μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων

14Α.-(1) Τηρουμένων των παραγράφων 3(2), (3) και (4) και της υποπαραγράφου (2) πιο κάτω, παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο («τον λήπτη») που συνίσταται στη μίσθωση μεταφορικού μέσου, εκτός από βραχυχρόνια μίσθωση, είναι η χώρα εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής του λήπτη.

(2) Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό  υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο («τον λήπτη») που συνίσταται στη μίσθωση σκάφους αναψυχής, εκτός από βραχυχρόνια μίσθωση, είναι η χώρα όπου το σκάφος αναψυχής τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη, όταν ο παρέχων παρέχει πράγματι την υπηρεσία αυτή από την επιχειρηματική ή κάποια άλλη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης του που βρίσκεται στη χώρα αυτή.

Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες

15Α.-(1) Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος, θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο τόπο στον οποίο πράγματι λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις στις οποίες αφορά η παροχή των υπηρεσιών.

(2) Η υποπαράγραφος (1) εφαρμόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες δραστηριότητες, όπως εμπορικές και άλλες εκθέσεις, και

(β) υπηρεσίες διοργανωτών και υπηρεσίες παρεπόμενες των πιο πάνω δραστηριοτήτων.

Πραγματογνωμοσύνες και εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά

15. Η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που συνίστανται σε πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται όπου πράγματι εκτελούνται οι υπηρεσίες αυτές.

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

16.  Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από πρόσωπο που ανήκει σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 10(3) του παρόντος Παραρτήματος σε πρόσωπο («τον λήπτη») το οποίο –

(α) δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, και

(β) ανήκει σε κράτος μέλος,

θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη χώρα όπου ανήκει ο λήπτης.

Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα που ανήκουν εκτός των κρατών μελών

17.-(1) Παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος σε πρόσωπο («ο λήπτης») το οποίο-

(α) δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, και

(β) ανήκει σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος,

θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη χώρα όπου ανήκει ο λήπτης.

(2) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται  για-

(α) εκχώρηση και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων·

(β) διαφημιστικές υπηρεσίες·

(γ) παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, γραφεία μελετών, δικηγόρους, λογιστές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία δεδομένων και παροχή πληροφοριών· εξαιρούνται οποιεσδήποτε υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητη ιδιοκτησία.

(δ) ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εν όλω ή εν μέρει ή δικαιωμάτων που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου·

(ε) τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αντασφάλισης, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων·

(στ) διάθεση προσωπικού·

(ζ) μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών, εξαιρουμένων των μεταφορικών μέσων·

(η) παροχή πρόσβασης σε σύστημα φυσικού αερίου ή σε δίκτυο συνδεδεμένο με αυτό το σύστημα, στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ή στα δίκτυα θέρμανσης ή ψύξης, η μεταφορά ή διανομή μέσω των συστημάτων ή των δικτύων αυτών και η παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με αυτές·

Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα

18. Τόπος παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών, σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, είναι ο τόπος εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής του προσώπου αυτού:

(α) τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 8,

(β) ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες,

(γ) ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 10:

Νοείται ότι, όταν ο παρέχων και ο λήπτης επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά:

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν η παροχή υπηρεσιών για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος και οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία, οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.