Εγγυήσεις

8.-(1) Η εγγύηση δεσμεύει νομικά το άτομο που την προσφέρει, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη δήλωση της εγγύησης και στη σχετική διαφήμιση.

(2) Στην εγγύηση πρέπει-

(α) Να δηλώνεται ότι ο καταναλωτής έχει νόμιμα δικαιώματα δυνάμει του παρόντος Νόμου και να καθίσταται σαφές ότι αυτά τα δικαιώματα δε θίγονται από την εγγύηση,

(β) να προσδιορίζονται, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, το περιεχόμενο της εγγύησης και τα ουσιαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εγγύησης, και κυρίως η διάρκεια και η εδαφική της έκταση, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του εγγυητή.

(3) Εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, η εγγύηση πρέπει να τίθεται στη διάθεση του γραπτώς ή να περιέχεται σε άλλο μόνιμο μέσο επικοινωνίας που είναι διαθέσιμο και προσιτό σ’ αυτόν.

(4) Η εγγύηση πρέπει να συντάσσεται τουλάχιστο σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας, νοουμένου ότι πρόκειται για επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5) Παράλειψη συμμόρφωσης της εγγύησης προς τις απαιτήσεις των εδαφίων (2), (3) ή (4), ουδόλως θίγει την εγκυρότητα της, ο δε καταναλωτής μπορεί να βασιστεί σ’ αυτή και να απαιτήσει την τήρηση της.