Εξέταση παραβάσεων

9.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει καθήκον να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, παραβάσεις πωλητών οποιασδήποτε προστατευτικής των συμφερόντων των καταναλωτών διάταξης του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν, ύστερα από εξέταση που διενεργείται σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Εντεταλμένη Υπηρεσία θεωρήσει ότι υπήρξε παράβαση, δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να ζητήσει με αίτηση της προς το δικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά την κρίση της, ενέχεται ή ευθύνεται για την παράβαση αυτή.

(3) Κατά την εξέταση αυτή η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης, που παρέχεται σ’ αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου, αναφορικά με τη γενομένη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία οφείλει να αιτιολογεί δεόντως την απόφαση της να μην αποταθεί στο δικαστήριο δυνάμει του εδαφίου (2) σε σχέση με οποιοδήποτε παράπονο το οποίο, δυνάμει του παρόντος άρθρου, έχει καθήκον να εξετάζει.