Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις συμβάσεις πώλησης καταναλωτικών αγαθών που συνάπτονται με καταναλωτές.