Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“δικαστήριο” σημαίνει τον Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή οποιουδήποτε επαρχιακού δικαστηρίου

“εγγύηση” σημαίνει κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του πωλητή ή του παραγωγού προς τον καταναλωτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, ή για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθοιονδήποτε τρόπο του καταναλωτικού αγαθού σε περίπτωση που το καταναλωτικό αγαθό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση

“Εντεταλμένη Υπηρεσία” σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

“επισκευή” σημαίνει την αποκατάσταση του καταναλωτικού αγαθού σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης

“καταναλωτής” σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ενεργεί για σκοπό μη εντασσόμενο στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας

“καταναλωτικά αγαθά” σημαίνει κάθε ενσώματο, κινητό πράγμα, εκτός από-

(α) Τα αγαθά τα οποία πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή,

(β) το νερό και το φυσικό αέριο, όταν δεν είναι συσκευασμένα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα, και

(γ) την ηλεκτρική ενέργεια

“μόνιμο μέσο επικοινωνίας” σημαίνει κάθε μέσο που επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, χωρίς να επιτρέπει οποιαδήποτε αλλοίωση των πληροφοριών ή των δεδομένων

“παραγωγός” σημαίνει τον κατασκευαστή ενός καταναλωτικού αγαθού, τον εισαγωγέα του καταναλωτικού αγαθού στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός θέτοντας επί του καταναλωτικού αγαθού το όνομα του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο

“πωλητής” σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, δυνάμει συμβάσεως, πωλεί καταναλωτικά αγαθά στο πλαίσιο τη εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας

“σύμβαση πώλησης” σημαίνει τη σύμβαση πώλησης καταναλωτικών αγαθών και περιλαμβάνει τις συμβάσεις προμήθειας καταναλωτικών αγαθών, τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν ή να παραχθούν

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.