Τήρηση πρακτικών

8.-(1) Σε όλες τις συνεδριάσεις της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο και τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.