Συνεδριάσεις

7.-(1) Ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρία της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. τουλάχιστο μία φορά το μήνα.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του προέδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

(3) Απαρτία στις συνεδριάσεις της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. αποτελεί η παρουσία του μισού αριθμού των μελών της και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρία αναβάλλεται για μισή ώρα, μετά την παρέλευση της οποίας τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που προεδρεύει έχει νικώσα ψήφο.