Προϊόντα προμηθευόμενα από εγγεγραμμένο κατασκευαστή ή παρασκευαστή

20. Σε περίπτωση που αδειούχος κυλικείου προμηθεύεται προϊόντα για σκοπούς πώλησης τους από το κυλικείο, τα οποία περιλαμβάνονται στον Πίνακα των περί Υγιεινής Τροφίμων Γενικών Κανονισμών του 1970, οφείλει να βεβαιώνεται ότι τα προμηθευόμενα προϊόντα προέρχονται από εγγεγραμμένο κατασκευαστή ή παρασκευαστή και ότι αυτά προέρχονται από υποστατικά που πληρούν τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών.