Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων

4.-(1) Η Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων διορίζεται από τον Υπουργό.

(2) Η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. απαρτίζεται από-

(α) Τον πρόεδρο που θα είναι εκ περιτροπής ο Διευθυντής Δημοτικής, ο Διευθυντής Μέσης Γενικής και ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ο οποίος θα διορίζει και το γραμματέα·

(β) έναν επιθεωρητή της Δημοτικής Εκπαίδευσης, έναν επιθεωρητή της Μέσης Εκπαίδευσης και έναν της Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου·

(γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας·

(ε) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους·

(στ) έναν εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών·

(ζ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών οργανώσεων Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ. και Π.Ο.Ε.Δ.

(η) έναν εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης και έναν εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης·

(θ) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολική Εφορεία των δήμων·

(ι) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Διαιτολόγων·

(ια) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων·

(ιβ) έναν εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Κυλικειαρχών·

(ιγ) έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.).

(3) Οι εκπρόσωποι που διορίζονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μέλη της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις προσωπικά.

(4) Μέλος της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. που αποσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις παύει αυτοδικαίως να είναι μέλος.

(5) Σε περίπτωση που θέση στην Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. ή Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. κενώνεται για οποιοδήποτε λόγο, αυτή πληρούται, αφού υποδειχθεί από τον επηρεαζόμενο φορέα άλλο άτομο προς τον Υπουργό.