Υποχρεώσεις αιτητή κατά την εξέταση της αίτησης και συναφής υποχρέωση αρμόδιων αρχών

16.-(1) Κατά την εξέταση της αίτησής του, ο αιτητής οφείλει να συνεργάζεται με την Υπηρεσία Ασύλου με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και των υπόλοιπων στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).

(2)  Ιδίως, ο αιτητής οφείλει-

(α) να υποβάλει το συντομότερο δυνατό όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης, τα οποία στοιχεία συνίστανται σε δηλώσεις του αιτητή και σε όλα τα έγγραφα που έχει ο αιτητής στη διάθεσή του σχετικά με την ηλικία του, το προσωπικό του ιστορικό, καθώς και το ιστορικό των οικείων συγγενών του, την ταυτότητα, την ιθαγένεια, τη χώρα και το μέρος προηγούμενης διαμονής του, τις προηγούμενες αιτήσεις ασύλου, το δρομολόγιο που ακολούθησε, το δελτίο ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τους λόγους για τους οποίους ζητεί διεθνή προστασία∙

(β) να παραδώσει το διαβατήριό του ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα είτε στην Υπηρεσία Ασύλου είτε στην Αστυνομία∙ η Αστυνομία υποχρεούται όπως παραδώσει άμεσα στην Υπηρεσία Ασύλου το διαβατήριο ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα μαζί με την αίτηση για παραχώρηση διεθνούς προστασίας∙ ο αιτητής λαμβάνει έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι το διαβατήριό του κρατείται κατά την υποβολή της αίτησής του από την Υπηρεσία Ασύλου ή από την Αστυνομία και δίδεται αντίγραφο του διαβατηρίου στον αιτητή∙

(γ) σε περίπτωση που δεν έχει στοιχεία και έγγραφα στην κατοχή του, να εξηγήσει τους λόγους για τη μη ύπαρξη των εν λόγω εγγράφων και στοιχείων, να αναφέρει τις προσπάθειες, που έκανε για την εξασφάλισή τους και να παρουσιάσει οτιδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο το οποίο η Υπηρεσία Ασύλου ήθελε ζητήσει ή είναι χρήσιμο και να προβεί σε εύλογες προσπάθειες για να προμηθεύσει την Υπηρεσία Ασύλου με τα αναγκαία στοιχεία∙

(δ) να αναφέρεται ή να παρουσιάζεται αυτοπροσώπως, χωρίς καθυστέρηση ή σε οριζόμενο χρόνο στην Υπηρεσία Ασύλου ή/και στο Κλιμάκιο∙

(ε) να επιτρέψει την υποβολή του σε σωματική έρευνα και την υποβολή των αντικειμένων που φέρει σε έρευνα∙ χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε έρευνας που πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας, η σωματική έρευνα του αιτητή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο διεξάγεται από πρόσωπο του ιδίου φύλου τηρουμένων πλήρως των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας·

(στ) να επιτρέψει τη φωτογράφισή του∙

(ζ) να επιτρέψει την καταγραφή των προφορικών του δηλώσεων, εφόσον έχει ενημερωθεί σχετικά εκ των προτέρων∙

(η) γενικά να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Υπηρεσία Ασύλου για τη διαπίστωση των γεγονότων της υπόθεσής του. [Σ.Σ.: βλ. Υποσημείωση αρ. 37(2) του Ν. 105(Ι)/2016].

(3) Η Υπηρεσία Ασύλου αξιολογεί, σε συνεργασία με τον αιτητή, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) στοιχεία. [Σ.Σ.: βλ. Υποσημείωση αρ. 37(2) του Ν. 105(Ι)/2016].