Προσωπικά δεδομένα προσώπων υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας και υποχρέωση επανεισδοχής

20Ζ.-(1) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου που λαμβάνεται δυνάμει της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ, η Υπηρεσία Ασύλου καταχωρεί τα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που απολαύουν προσωρινής προστασίας στη Δημοκρατία, τα οποία αναφέρονται στο σημείο (α) του Πίνακα Ι.

(2) Η Δημοκρατία δέχεται εκ νέου στο έδαφός της πρόσωπο το οποίο απολαύει προσωρινής προστασίας, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό παραμένει ή επιχειρεί να εισέλθει παράνομα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτεται από την απόφαση του Συμβουλίου ή του Υπουργικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν έχει συναφθεί με οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος διμερής συμφωνία περί του αντιθέτου.