Πρώτη χώρα ασύλου

12Βπεντάκις.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρώτη χώρα ασύλου για συγκεκριμένο αιτητή, σημαίνει χώρα η οποία -

(α) αναγνώρισε τον αιτητή ως πρόσφυγα και του παρέχει ακόμη τη σχετική προστασία, ή

(β) παρέχει στον αιτητή άλλη επαρκή προστασία, περιλαμβανομένης της εφαρμογής της αρχής της μη επαναπροώθησης,

υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής γίνει εκ νέου δεκτός στη χώρα αυτή.

(2) Αίτηση η οποία δυνατό να σχετίζεται με πρώτη χώρα ασύλου δύναται να εξεταστεί κατά την κρίση του αρμοδίου λειτουργού με την ταχύρρυθμη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12Δ.

(3) Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αιτητή για το δικαίωμα που έχει να αμφισβητήσει την εφαρμογή της πρώτης χώρας ασύλου στη συγκεκριμένη περίπτωσή του, προσβάλλοντας στο Διοικητικό Δικαστήριο τη σχετική απόφαση του Προϊσταμένου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, καθώς και για την προθεσμία άσκησης τέτοιας προσφυγής.