Απέλαση προσφύγων

29.-(1) Η Αρχή δύναται να εισηγηθεί την απέλαση πρόσφυγα, αν το θεωρεί αναγκαίο ή επιθυμητό για το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας τάξης.

(2) Προτού προβεί σε εισήγηση για έκδοση διατάγματος απέλασης εναντίον πρόσφυγα δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρχή-

(α) Παρέχει στον πρόσφυγα ευκαιρία να υποβάλει γραπτές και προφορικές παραστάσεις, και

(β) ενημερώνει για το θέμα αυτό τον αντιπρόσωπο της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

(3) Πρόσφυγας, για τον οποίο εκδίδεται διάταγμα απέλασης από τις αρμόδιες αρχές, δύναται να παραμείνει στη Δημοκρατία για εύλογη χρονική περίοδο, για να έχει δυνατότητα να ζητήσει άσυλο από άλλη χώρα.

(4) Απαγορεύεται η έκδοση διατάγματος απέλασης πρόσφυγα σε χώρα, στην οποία η ζωή ή η ελευθερία του θα βρισκόταν σε κίνδυνο ή θα κινδύνευε να υποστεί βασανιστήρια ή εξευτελιστική ή απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία ή καταδίωξη λόγω φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, ιδιότητας του ως μέλος σε συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο, πολιτικών του αντιλήψεων, ένοπλης σύρραξης ή περιβαλλοντικής καταστροφής.