Δικαιώματα προσφύγων

21.-(1) Πρόσωπο, το οποίο αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας δυνάμει του Νόμου αυτού-

(α) Έχει δικαίωμα-

(i) για δίκαιη μεταχείριση, χωρίς διάκριση λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, ιδιότητας μέλους συγκεκριμένου κοινωνικού συνόλου, πολιτικών αντιλήψεων ή χώρας ιθαγένειας,

(ii) να μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία στη Δημοκρατία σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,

(iii) να εκδηλώνει και να ασκεί ελεύθερα τα θρησκευτικά του καθήκοντα,

(iv) πρόσβασης σε προγράμματα ένταξης στην κοινωνία,

(β) τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης, που παρέχεται στους πολίτες της Δημοκρατίας δυνάμει των σχετικών νόμων και κανονισμών όσον αφορά-

(i) την πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης,

(iΑ) [Καταργήθηκε],

(iΒ) την πλήρη πρόσβαση όλων των ανήλικων σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος,

(iΓ) τις υφιστάμενες διαδικασίες αναγνώρισης αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών αποδεικτικών επίσημων τίτλων,

(ii) την ελεύθερη πρόσβαση στα δικαστήρια της Δημοκρατίας και εξαίρεση από την απαίτηση για παροχή εγγυήσεως για τα δικαστικά έξοδα (cautio judicatum solvi).

(iii) το σύστημα τροφοδοσίας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

(iv) την αναγκαία συνδρομή από άποψη κοινωνικής αρωγής, καθώς και την επαρκή ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας για πνευματικές διαταραχές όπου απαιτείται, σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες όπως σε εγκύους, σε πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή σε ανήλικους που υπήρξαν θύματα οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης, αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις,

(v) [Καταργήθηκε],

(vi) την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,

(vii) την ιατρική  περίθαλψη,

(viii) τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, παροχή συμβουλών από υπηρεσίες απασχόλησης και πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας.

(γ) τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης που δίνεται σε νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, δυνάμει των σχετικών νόμων και κανονισμών σε ό,τι αφορά -

(i) την πρόσβαση σε καταλύματα,

(ii) το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι,

(iii) το δικαίωμα επιλογής του τόπου διαμονής του και ελεύθερης διακίνησης, στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές,

(iv) το δικαίωμα κτήσης ή κατοχής περιουσίας και άλλα δικαιώματα παρόμοιας φύσης, καθώς επίσης το δικαίωμα εκμίσθωσης, μίσθωσης και σύναψης συμβολαίων που έχουν σχέση με ακίνητη περιουσία.

(δ) [Καταργήθηκε].

(1Α) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας μεριμνούν για τη διευκόλυνση της πλήρους πρόσβασης των προσφύγων, οι οποίοι δεν μπορούν να παράσχουν τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία των τίτλων τους, σε κατάλληλα προγράμματα για την αξιολόγηση, την επικύρωση και την πιστοποίηση της προηγούμενης μάθησής τους.  Τα μέτρα αυτά πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 2 και των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 3 του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(1Β) Οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για να διευκολύνουν την πλήρη πρόσβαση των προσφύγων στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (viii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1).

(1Γ) Σε περίπτωση εφαρμογής της πρακτικής της διασποράς προσφύγων, ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας καταβάλλει προσπάθειες για την υλοποίηση πολιτικών που αποβλέπουν στην πρόληψη των διακρίσεων έναντι των προσφύγων και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλυμα.

(2) Για σκοπούς διευκόλυνσης της ένταξης των προσφύγων στην κοινωνία, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει την κατάρτιση προγραμμάτων ένταξης τα οποία θεωρεί κατάλληλα για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των δικαιούχων του καθεστώτος του πρόσφυγα ή διασφαλίζει τη δημιουργία προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε παρόμοια προγράμματα. Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει την αρμόδια αρχή.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος <κάτω από τις ίδιες συνθήκες> σημαίνει ότι οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ο αναγνωρισμένος πρόσφυγας θα έπρεπε να πληρούσε για την απόλαυση του σχετικού δικαιώματος, σε περίπτωση που αυτός δεν ήταν πρόσφυγας, θα πρέπει να πληρούνται από αυτόν, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που από τη φύση τους ο πρόσφυγας δεν μπορεί να εκπληρώσει.