Ασυνόδευτοι ανήλικοι

20Ι. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 και  ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη οποιουδήποτε άλλου νόμου, κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας, ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας δύναται, εξασφαλίζοντας όπου αυτό είναι αναγκαίο τη συγκατάθεση ενήλικου προσώπου και λαμβάνοντας υπόψη  τη γνώμη του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του, να αναθέτει τη φροντίδα του ασυνόδευτου ανηλίκου:

(α) σε ενήλικους συγγενείς·

(β) σε οικογένεια υποδοχής·

(γ) σε κέντρα υποδοχής με ειδική πρόβλεψη για ανηλίκους ή σε άλλα καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους·

(δ) στο άτομο που ανέλαβε τη φροντίδα του τέκνου κατά τη φυγή.