Φορολογικές επιβαρύνσεις σε πρόσφυγες

23. Δεν επιβάλλονται σε πρόσφυγες φόροι, επιβαρύνσεις ή τέλη οποιασδήποτε φύσης ψηλότεροι από αυτά που επιβάλλονται, σε ανάλογες περιπτώσεις, στους πολίτες της Δημοκρατίας.