Καθεστώς διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

19Α. [Διαγράφηκε]