Σημείωση
37 του Ν. 105(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

37.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τα άρθρα 2(η), 3, 4, 5, 6, 7, 10(α) και (β), 14(β), 17(γ) και (δ), 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28 και 29(α), (β) και (δ) του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Η ισχύς του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 20ή Ιουλίου 2015.