Σημείωση
28 του Ν.9(I)/2004Μεταβατικές διατάξεις

28.-(1) Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και μέχρι το διορισμό της Αναθεωρητικής Αρχής από το Υπουργικό Συμβούλιο, τις αρμοδιότητες και εξουσίες των δύο αυτών οργάνων θα εξακολουθούν να ασκούν αντίστοιχα η Αρχή Προσφύγων και η Αναθεωρητική Αρχή όπως αυτές καθορίζονται στο βασικό νόμο.

(2) Η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και ο διορισμός της Αναθεωρητικής Αρχής από το Υπουργικό Συμβούλιο, πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.9(I)/2004]

(3) Με την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αναθεωρητικής Αρχής, οποιεσδήποτε αιτήσεις ή διοικητικές προσφυγές εκκρεμούν προς εξέταση ενώπιον της Αρχής Προσφύγων ή της Αναθεωρητικής Αρχής όπως αυτές καθορίζονται στο βασικό νόμο, θεωρούνται ότι εκκρεμούν ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αναθεωρητικής Αρχής, αντίστοιχα.