Σημείωση
29 του Ν.9(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Νόμου 9(I)/2004

(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.9(I)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τo άρθρo 8 και το άρθρο 22 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.9(Ι)/2004] αναφορικά μόνο με τις διατάξεις του που αφορούν το νέο προτεινόμενο άρθρο 27(στ) του Μέρους V του βασικού νόμου τίθενται σε ισχύ με την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.