Σημείωση
35 του Ν. 105(Ι)/2016Κατάργηση

35.-(1) Καταργούνται -

(α) Οι περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμοί του 2005 έως 2013·

(β) η απόφαση που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (1) του Κανονισμού 11 των προαναφερόμενων Κανονισμών·

(γ) οι αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει της παραγράφου (2) του Κανονισμού 12 των προαναφερόμενων Κανονισμών∙

(δ) η γνωστοποίηση που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (3) του Κανονισμού 14 των προαναφερόμενων Κανονισμών.

(2) Τυχόν αναφορά νόμου, κανονιστικής διοικητικής πράξης ή διοικητικής εγκυκλίου -

(α) Στους κανονισμούς ή σε απόφαση, που καταργούνται διά του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, θεωρείται ως κατ’ αναλογία αναφορά στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (2) του άρθρου 8, στα άρθρα 9 μέχρι 9ΚΘ και στα εδάφια (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10, του βασικού νόμου, και

(β) στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτητών ασύλου στα κράτη μέλη», θεωρείται ως κατ’ αναλογία αναφορά στην Οδηγία 2013/33/ΕΕ σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ.

[[Σ.Σ.: Η ισχύς του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου [105(Ι)/2016] θεωρείται ότι άρχισε την 20ή Ιουλίου 2015.]]