Σημείωση
32(γ) του Ν. 58(Ι)/2014Σημείωση Συντάκτη

Το εδάφιο (3) του βασικού νόμου διαγράφηκε με τον τροποποιητικό Νόμο 6(Ι)/2002 και εκ παραδρομής η Βουλή αναφέρει όπως προστεθεί νέο εδάφιο (4) αμέσως μετά το εδάφιο (3).