Σημείωση
22 του Ν. 59(Ι)/2014Κατάργηση Διατάγματος

Το Διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 19 του βασικού νόμου, καταργείται [Σ.Σ.:δηλαδή το Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 17.8.2007].