Σημείωση
28 του Ν.122(I)/2009Εφαρμογή του Ν.122(I)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.122(I)/2009] εφαρμόζεται επί των αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την 1η Δεκεμβρίου 2007 και επί της διαδικασίας παύσης ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, η οποία διαδικασία αρχίζει μετά την 1η Δεκεμβρίου 2007.